< חזרה לאתר

הנחיות כלליות – לאתר בנייה

מטרת הנחיות אלו, היא לאפשר בניה תוך כדי מזעור המפגעים הסביבתיים הנובעים מתהליך הבניה ואיכות חיים סבירה לתושבי האזור.

העובר על אחד מהסעיפים שלהלן צפוי לצו הפסקת עבודה מינהלי.

הנחיות כלליות לאתר בנייה:

רעש

1.1. הציוד יעבוד באתר בהתאם לדרישות האקוסטיות הסביבתיות על פי התקנות למניעת מפגעים

(רעש בלתי סביר) התש”ן-1990 והתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)התשל”ט-1979.
ציוד בניה באתר הבנייה יוצב הרחק ככל האפשר משימושי קרקע רגישים.

1.2.כאשר ציוד הבנייה הרועש  (מכונות קידוח, חציבה ומדחסים) נמצא במרחק של עד 20 מטר ממגורים,
פעילות של הציוד המכאני באתר תהיה בימי חול בין השעות 07:00 ל-19:00, ובימי שישי (ו’) בין השעות 07:00 – 17:00 בלבד,
זאת בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון), התשע”א – 2011 (סעיף 3).

1.3.הפעלת מערכת כריזה באתר אסורה (למעט לצרכי חרום).

1.4.תקשורת בין עובדים הכרוכה בצעקות, תעשה במכשירי קשר ניידים.

1.5.במקומות רגישות במיוחד יכוסו מכשירי קידוח והלימה בכיסוי בולע רעש,
מדחסים יצוידו במשתיקי קול ויוקפו בתא אקוסטי. גידור האתר ייעשה מחומר בעל איכות אקוסטית.

 1.6..מניעת מפגעי רעש ורעידות (זעזועי קרקע) בבנינים הסמוכים
כל עבודות הבנייה,יעשו באופן שימנעו רעש ורעידות בלתי סבירים לפי הקריטריונים הבאים:

 -קריטריון סביבתי מנכה של המשרד להגנת הסביבה: מפלס הרעש הצטבר מציוד הבנייה של האתר,
יהי בחזיתות הבניינים הסמוכים כפי שמוגדר בתקנות למניעת מפגעים/ (רעש בלתי סביר) התש”ן – 1990, בתוספת 20 A)  (dB.
       על ידי שימוש באמצעים פיזיים להפחת הרעש  (ראו סעיף 3 בהמשך), יש להציג בפני הנותן את חוות הדעת על תוצאות המדידות

רמות הרעש מפיצוים (כולל זמניהם ושכיחותם) יהיו לפי דרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש”ן 1990.

הצטרפות לקבוצת פייסבוק

אבק

2.1.על הקבלן לנקוט בצמצום אבק מדרכים ו מעבודות עפר ע”י הרטבה במים ו/או בחומרים מייצבים.
אין להרטיב בתמלחת, בדלקים, או חומרים מזהמים אחרים.
תדירות ההרטבה תהיה כזו שתשמור על יציבות הדרכים.
שימוש במייצבים מסחריים יבוא לאישור היחידה  לאיכות הסביבה בכתב טרם התחלת השימוש בהם.
דרכי הגישה לאתר יסללו. כמו כן דרכים שניתן לסלול בתוך האתר(אפילו סלילה זמנית)

 2.2.פיזור תקופתי של חומר מייצב מתאים (אין להשתמש בשמנים, דלקים או מלחי).
       תדירות הפיזור תקבע על פי עומס התנועה וסוג הקרקע.

2.3.הגבלת מהירות הנסיעה.

2.4. צמצום פליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח מצוידות  במסנני אבק
הקולטים את  האבק .או כל אמצעי אחר אשר ימנע פליטת אבק במשך הקידוח
(כגון הרטבה רציפה מסביב ובתוך בור הקידוח וכיסוי מלא של פתח פליטת החומר עם חומר  קשיח)

2.5.יש לידע את דייר הרחוב לפני תחילת עבודות קידוח כלונסאות (מיקרופילרים) ולמסור להם מידע של היקף העבודה וכתובת לפניות.
תקופת עבודות הקידוחים תעמוד של 21 ימי עבודה.

2.6.בימים בהם ישנם רוחות חזקות המסיעות אבק מאתר הבניה לכיוון מבני מגורים יש להפסיק את העבודה.

2.7.משאיות היוצאות או נכנסות לאתר יכוסו כל העת ביריעות על מנת למנוע פיזור אבק.

2.8.ערמות עפר וחומרי גלם בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי יצוקמו במקום מוגן מרוחות ויכוסו במידת הצורך למניעת היוצרות אבק.

 

גריסה

מרחק המגריסה מן הבתים יהיה ע”פ המצוין בחוק. המיקום המדויק יקבע בשטח בתיאום עם היחידה לאיכות הסביבה.
הגריסה תתבצע בנוכחות מים. נוכחות המים תתבצע לתא הגריסה ו/או על המוע. על פי הצורך,
יורטב אזור העבודה של המשאיות ו מעמים סביב המגריסה.
על פי הצורך, יורטב החומר המוזן למגרסה.
על פי הצורך, יוקם מתרס אבק בכוון הרוח.
קצב העבודה של מגריסה ייקבע כך שכמות האבק הנוצרת תהיה מינימלית.
מסוע המגריסה יכוסה בברזנט לכל אורכו.
בקצה המסוע, במקום בו נופל החומר הגרוס על הערמה, יותקן שרוול ברזנט באורך של כ-מטר אחד.

 

זיהום קרקע

3.1.מניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן:

  1. נפח המאצרה יהיה 110% לפחות מנפח המיכל הגדול שבתוכו.
  2. המאצרה תהיה עמידה מפני חלחול שמן ודלק.
  3. בנקודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף.
  4. הגוף יישאר במצב נורמלי סגור ויפתח לניקוז מי גשם בלבד.
  5. במקרה של שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על 24 שעות מרגע גילויו, ב
    על היתר יפעל מיידית לספיגת החומר וניקוי המאצרה, כך שבכל מקרה לא תהייה דליפה אתל מחוץ למאצרה.
  6. בטיחות

5.1.תכנית ההיתר תכלול אפשרות לבניית גדר זמנית אטומה מבלוקים מסביב האתר,
המיועדת להקטנת תכנית  הרעש הסביבתי מהציוד הכבד, במיוחד בשלבי הריסה וחפירה.
הגדר תהיה אטומה בעובי 15 ס”מ לפחות ובגובה 2.5 מ’ לפחות.
בנייתה בפועל תהיה בתאום עם המח’ לאיכות הסביבה לפני התחלת עבודות ההריסה ו/או החפירה.

הקמת גדר אטומה מסביב האתר בגובה 2.5 מ’ לפחות, הבנויה מלוחות אקוסטיים בעלי כושר בידוד אקוסטי כ015 A) dB) ויותר.
למשל: קונסטרוקציית “סנדוויץ” משני לוחות פח בעובי 1.5 – 2 מ”מ עם מרווח ביניהם 50 מ”מ לפחות של חומר בולע רעש,
למשל – צמר סלעים במשקל סגולי כ- 50 – 30 ק”ג/מ”ק, הצד הפנימי – לכיוון מקור הרעש, יהיה מחורר כ- 60% – 40,
עם תומכים נגד שקיעת החומר ועם פרופילי פלדה לחיזוק המסך. יש להתקין  בין הבניינים הסמוכים.

5.2. יתכנו שינויים, הגבלות נוספות וקיצור משך זמן העבודה זאת בהתאם למדידות ושיקול הדעת של נותן האישור.

5.3. שמירה על ערכי טבע וממצאים ארכאולוגיים

עם גילוי של ערך טבע מוגן ו/או ממצא ארכיאולוגי, כהגדרתו בחוק גנים לאומים, שמורות טבע,
אתרים לאומים ואתרי הנצחה, התשנ”ח – 1998 ו/או חוק העתיקות,
תופסק מיידית פעילות החפירה באזור בו נתגלה הממצא המוגן ובעל העסק ידווח מיידית לנותן האישור ולרשויות על הגילויו.
ההמשך הטיפול וחידוש החציבה יעשה על פי הנחיותיהם.

5.4.יותקנו שרוולים מודולאריים לפינוי פסולת בנין מקומות עליונות, והם ינותבו למכולות פסולת בנין.

5.5. יותקנו מעקפים מוגנים ומקורים להולכי רגל במידה וקיימת נגיסה במדרכה.

 5.6. שילוט האתר ומאפייני הגדר ההיקפית אתר החפירה/בנייה

יש לשלט  את האתר עפ”י דרישות החוק, לידיעה שילוט מחייב ברשיון מטעם הרשות המקומית.

 

פסולת

עודפי חציבה וחפירהיש לפעול ולתכנן את מיחזור כל חומרים מחציבה, חפירה ועודפי עפר הניתנים למיחזור ימוחזרו ככל הניתן.
החומר שלא ניתן למיחזור יפונה לאתר מאושר לפסולת מסוג זה.
 שילוט האתר ומאפייני הגדר ההיקפית אתר החפירה/בנייה
יש לשלט  את האתר עפ”י דרישות החוק, לידיעה שילוט מחייב ברשיון מטעם הרשות המקומית.

 

שפכים

שרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירונית ו/או לחלופין ישמשו בשירותים כימיים.

 

הצטרפות לקבוצת פייסבוק

 

מידע שיעזור לכם בתהליך הבנייה
thumb
פורסמו חוברות המכרזים הנוספים בשכונת הרקפות בבאר שבע

276 יחידות דיור (מגרשים) יוצאים לשיווק באותם…

אני רוצה לקרוא עוד >>
הבדל בין עיצוב פנים יוקרתי לבין עיצוב פנים רגיל
הבדל בין עיצוב פנים יוקרתי לבין עיצוב פנים רגיל

עיצוב פנים יוקרתי זה כמעט סוג אומנות…

אני רוצה לקרוא עוד >>
אתגרים ופתרונות בעבודות ניסור בטון
אתגרים ופתרונות בעבודות ניסור בטון

ניסור בטון הוא אחת הפעולות הטכניות והמורכבות…

אני רוצה לקרוא עוד >>
שדרוג הגינה לקראת הקיץ – 11 טיפים להצלחה!
שדרוג הגינה לקראת הקיץ – 11 טיפים להצלחה!

אחד הדברים הכיפיים ביותר בימי הקיץ זה…

אני רוצה לקרוא עוד >>
שכונת רקפות באר שבע – כל מה שצריך להתעדכן
שכונת רקפות באר שבע – כל מה שצריך להתעדכן

שכונת רקפות תשלים את שכונת “כלניות”, עד…

אני רוצה לקרוא עוד >>
הדפסת תכניות בניה – כך תקבלו תמונה ברורה של הפרויקט
הדפסת תכניות בניה – כך תקבלו תמונה ברורה של הפרויקט

הדפסת תכניות בניה היא ללא כל ספק…

אני רוצה לקרוא עוד >>
מה כדאי לתכנן כבר בשלבי הבנייה של הדירה החדשה
מה כדאי לתכנן כבר בשלבי הבנייה של הדירה החדשה

רכישת דירה חדשה מקבלן היא משאת נפשם…

אני רוצה לקרוא עוד >>
כמה זמן לוקח ליציקת בטון להתייבש?
כמה זמן לוקח ליציקת בטון להתייבש?

עומדים לקראת פרויקט של יציקת בטון? רגע…

אני רוצה לקרוא עוד >>
מי אחראי על איטום גג הבניין?
מי אחראי על איטום גג הבניין?

אם אתם שואלים מי הם אנשי המקצוע…

אני רוצה לקרוא עוד >>
האם חוקי פשוט לבנות פרגולה בשטח שלי?
האם חוקי פשוט לבנות פרגולה בשטח שלי?

אם אתם תוהים האם חוקי פשוט לבנות…

אני רוצה לקרוא עוד >>
שימושי
חוזים והסכמים להורדה

חוזים והסכמים להורדה

אומדן עלויות בנייה

אומדן עלויות בנייה

טופס אחסון עפר בשטח השכן

טופס אחסון עפר בשטח השכן

הסכם קבלן שלד

הסכם קבלן שלד

טופס תשלומים לבעלי מקצוע

טופס תשלומים לבעלי מקצוע

נוסף

נוסף

error: תוכן זה מוגן
פתיחת צ׳אאט בווצאפ
צריכים עזרה?
היי,
איך נוכל לעזור לך?