< חזרה לאתר

הסכם שירותי יועץ אלומיניום וזכוכית

הסכם שירותי יועץ אלומיניום וזכוכית להורדה
 
הורדת חוזה

שנערך ונחתם ב_______ ביום _____ חודש ______ שנת ______

 

– ב י ן –

באמצעות מורשי החתימה מטעמו/ה _____________________________

אשר כתובתן לצורך הסכם זה הינה: ____________________________

טל’: ___________________________ (להלן כל אחת בנפרד: “המזמין/ה“)                                        

מצד אחד

– ל ב י ן –

באמצעות מורשה החתימה מטעמו/ה_____________________________                             

אשר כתובתה לצורך הסכם זה הינה: ____________________________                 

טל’: ___________________________ (להלן: “המתכנן” או “היועץ“)

מצד שני

הואיל:              והמזמינה 1 הינה החוכרת של המקרקעין הידועים כחלק (להלן: “המקרקעין“) והמזמינה 2 הינה בעלת הזכות להירשם כבעלים במגרשים הנ”ל;

והואיל               ועל המקרקעין עתידות כל אחת מן המזמינות להקים בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמן את הפרויקטים הרלוונטים לה
                        כמפורט בנספח 1 להסכם זה ואשר בגינם יינתנו שירותי התכנון לפי הסכם זה, והכל – לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה;

והואיל:             והמתכנן הציע לכל אחת מן המזמינות לבצע בפרוייקטים המיוחסים לה בנספח 1 את שירותי התכנון והייעוץ בנוגע לעבודות אלומיניום וזכוכית כמפורט בהסכם זה.

והואיל:             והמתכנן מצהיר, כי הינו בעל כל האמצעים ובעל כל המערך הארגוני והמקצועי, ובעל ניסיון רב, ידע,
                       כישורים מקצועיים והתמחויות הנחוצים לצורך ביצוע שירותי התכנון ולביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי הינו מוכשר ומסוגל מכל בחינה שהיא לבצע התחייבויותיו על פי הסכם זה;

והואיל:             והמתכנן מצהיר, כי בדק את הנחיות ודרישות המזמינה והרשויות, ואת כל התנאים,
                        הנסיבות והנתונים הכרוכים בהסכם זה וקיבל את כל האינפורמציה שביקש בקשר לשירותי התכנון ולפרויקטים, ובין השאר בדק את האתר,
                         וכי הוא מכיר את תנאיו הפיזיים והאחרים של האתר והפרויקטים וכן בדק את כל הפרטים הנדרשים בכל הרשויות, לרבות עירייה,
                         רשויות התכנון ולרבות את התב”ע החלה על המקרקעין כיום עליה ייבנה הפרויקט, והוא מסכים לקבל על עצמו את ביצוע שירותי התכנון בהתאם לתנאי הסכם זה;

והואיל:             ועל פי הצהרות המתכנן והתחייבויותיו כאמור בהסכם זה, ברצון המזמינה למסור למתכנן את ביצוע שירותי התכנון וברצון המתכנן לקבל על עצמו את ביצוע שירותי התכנון בנוגע לפרוייקטים כמפורט בהסכם זה;

והואיל:             וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי הסכם זה להלן.

לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלהלן:

1.        הגדרות

בהסכם זה תהיינה למונחים שלהלן המשמעות כמפורט בצידם, כדלקמן:

 • “התב”ע” – כמפורט בנספח 1 בייחס לכל אחד מהפרויקטים המתוארים בנספח הנ”ל.

“מנהל הפרויקט” –         וכל אדם ו/או גוף לרבות חברת ניהול ופיקוח עימו התקשרה המזמינה לשם ניהול ופיקוח על ביצוע ותכנון הפרויקט או כל חלק ממנו,
ולרבות כל אדם ו/או גוף שיתמנו מזמן לזמן על ידי המזמינה לצרכי פיקוח וביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו,
ולרבות מי שהורשה בכתב על ידי המזמינה ו/או על ידי מנהל הפרויקט לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו, בין מראש ובין בדיעבד.

“אתר” –                              מקום ביצוע הפרויקט, לפי המפורט במבוא.

“הקבלן הראשי” –           מי שנמסר לו או מי שיימסר לו מטעם המזמינה ביצוע הפרויקט או רובו או חלקו העיקרי של הפרויקט, לרבות קבלני המשנה מטעמו.

“רשויות מוסמכות”        כל רשות מוסמכת לרבות רשויות וועדות התכנון והבניה, חברת החשמל, חברת בזק, מע”צ, משטרת ישראל, מכבי אש, משרד הבריאות המשרד לאיכות הסביבה,
                                   הג”א, לשכת רישום המקרקעין וכל עירייה או רשות מקומית לרבות עיריית חדרה.

“הפרוייקט” –                   כל אחד מהפרוייקטים המפורטים בנספח 1, בנפרד ולפי העניין.

 • “הפרוייקטים” – כל הפרוייקטים המפורטים בנספח 1 ביחד.

“היועצים”                         יועצים, מהנדסים ומתכננים במקצועות ובתחומים השונים עמם התקשרה ו/או תתקשר המזמינה לשם מתן שירותים בפרויקט (בפרט שירותי תכנון עבור הפרויקט).

“הקבלן” או

“הקבלנים” או

“הספקים”                        קבלן ו/או קבלנים ו/או ספקים שונים שהמזמינה תמסור להם את עבודות ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק מהן ו/או אספקת ציוד ו/או אספקת חומרים לשם כך.

“המכרזים”                       הליכי הזמנות להציע הצעות לביצוע עבודות הקמה ו/או בניה ו/או גימור ו/או אספקת ציוד ו/או הספקת חומרים ו/או ביצוע כל עבודה אחרת בקשר לפרויקט.

“תקופת הבדק”               תקופת אחריותו של הקבלן הראשי לפי החוזה שיערך בינו לבין המזמינה לתיקון ליקויים ובדק בפרויקט ובכפוף לכל דין בנוגע לאחריות ולתקופות כאמור.

 • “היועצים” או
 • “המתכננים” או
 • “היועצים האחרים” יועצים, מהנדסים ומתכננים במקצועות ובתחומים השונים עמם התקשרה ו/או תתקשר המזמינה לשם מתן שירותים בפרויקט
  (בפרט שירותי תכנון עבור הפרויקט) אשר מקובל להעסיק בפרוייקטים מסוגו של הפרוייקט שיעניקו למזמינה שירותים בתחומים ספציפיים ושהינם בעלי
  מומחיות ייחודית בתחומים הספציפיים הנ”ל, כגון יועץ קונסטרוקציה, יועץ חשמל, יועץ מיזוג אויר וכיוצ”ב.
 • “הסכם זה” או
 • “חוזה זה” הסכם זה וכל נספחיו
 •  
 •  
2.        מטרת החוזה
2.1.          המזמינה 1 והמזמינה 2 (כל אחת בנפרד ובהתאם לפרוייקטים המיוחסים לה בנספח 1) מוסרות למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי התכנון בתנאים, בלוח הזמנים ובתמורה לפי המפורט בהסכם זה ובנספחיו.
2.2.          למען הסר ספק, מובהר כי זכויות וחובות המזמינות לפי הסכם זה אינן ביחד ולחוד והן תיוחסנה לכל אחת מבין המזמינות לפי הפרוייקט השייך לה כמפורט בנספח 1 בלבד.
2.3.          כל התחייבויותיו וזכויותיו של המתכנן לפי הסכם זה, תיוחסנה לכל אחת מן המזמינות בנפרד ובהתאם לפרוייקטים השייכים לה כמפורט בנספח 1 בלבד.
3.        שירותי התכנון
3.1.          המתכנן מתחייב בזאת כלפי כל אחת מהמזמינות לבצע את שירותי התכנון בפרוייקטים המיוחסים לה בנספח 1, בהתאם לכל האמור והמפורט בהסכם זה לרבות כל השירותים המפורטים בו ולרבות כל האמור בנספח א’ להלן, וזאת,
בהתאם לכל הדרישות (בעניינים הנוגעים לתחומי מומחיותו של המתכנן) הנובעות מתכנון הפרויקט הקמתו ובנייתו (לעיל ולהלן: “שירותי התכנון”).
4.        הצהרות והתחייבויות המתכנן
4.1.          המתכנן מצהיר כי הוא מורשה עפ”י דין, לעסוק בביצוע שירותי התכנון.
4.2.          המתכנן מצהיר כי ניתנה לו הזדמנות נאותה לבדוק וכי הוא בדק ומכיר את הפרויקט, את דרישות המזמינה והנחיותיה בקשר לפרויקט וכן את כל הפרטים והתנאים הדרושים לשם מתן שירותי התכנון ובכלל זה הנהלים,
                התקנים והתקנות החלים על נושא התכנון וכל דבר שעשוי להשפיע על עבודות התכנון, וכי הוא בעל הכישורים להוציא לפועל את התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה.
4.3.          המתכנן מצהיר כי הוא מכיר ובדק את הוראות כל התוכניות הקיימות או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לגבי המקרקעין לרבות התב”ע,
                 וכן ידועים לו כל התקנים, הנהלים, התקנות והחיקוקים הרלבנטיים לביצוע שירותי התכנון וכי בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
4.4.          המתכנן מצהיר כי הוא בעל היכולת והניסיון הדרושים לביצוע שירותי התכנון ברמה מקצועית גבוהה ביותר וכי העובדים שיעסקו מטעמו בביצוע שירותי התכנון ובקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה הינם מורשים עפ”י דין לעסוק בביצוע שירותי התכנון, בעלי יכולת וניסיון ורמה מקצועית גבוהה ביותר כאמור.
4.5.          המתכנן מצהיר כי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כח אדם, ציוד וחומרים הדרושים לצורך ביצוע שירותי התכנון והוא מתחייב כי כך יהיה גם בכל תקופת ביצוע שירותי התכנון, על פי הסכם זה.
4.6.          המתכנן מתחייב כי הוא ועובדיו ישתמשו במיטב כוחותיהם, כושרם, ידיעותיהם ואמצעיהם ויבצעו בנאמנות, במומחיות, בשקידה ובמסירות את שירותי התכנון, תוך השקעת מירב המאמצים והכישורים, תוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועם, בהתאם להסכם זה ולשביעות רצונה המוחלט של המזמינה וימלא לצורך זה את הוראותיו של מנהל הפרויקט. המתכנן מתחייב להיות אחראי לטיב שרותי התכנון שיתוכננו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, בהתאם להסכם זה.
4.7.          המתכנן מתחייב כי יבצע את שירותי התכנון על פי הנתונים, קווי היסוד וההנחיות המפורטים בהסכם זה או שיינתנו לו מזמן לזמן על ידי מנהל הפרויקט או על ידי המזמינה ובהתאם לדין ולדרישות הרשויות המוסמכות, והוא ימלא אחריהם בהקפדה, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מאת מנהל הפרויקט על שינויים בהם.
4.8.          המתכנן יפעל בקיום הוראות הסכם זה ויבצע את כל התחייבויותיו לפיו, באופן שלא יעכב ולא יפריע בשום אופן להקמת הבניין אשר ייבנה במסגרת הפרויקט ולא יגרום לפגיעה בקיום חיובי המזמינה כלפי כל צד שלישי.
4.9.          ידוע למתכנן כי על שירותי התכנון להתאים באופן מושלם ומדויק להנחיות חוק התכנון והבניה ולהוראות כל דין וכן לנהלים ולנוהגים החלים בקשר עם שירותי התכנון, וכן כי ביצוע שירותי התכנון על ידו ייעשה בהתאמה להנחיות התכנון של הרשויות המוסמכות במידה ותהיינה, וכי התאמה זו מהווה תנאי יסודי בהסכם זה.

המתכנן מתחייב בזאת כלפי המזמינה, כי בביצוע שירותי התכנון לפי הסכם זה, הוא לא יבצע שום מעשה או מחדל, במישרין או בעקיפין, שאינו תואם להתחייבויות המזמינה כלפי הרשויות המוסמכות בכל הקשור לשירותי התכנון.

כמו כן, מתחייב המתכנן לדאוג לביצוע שירותי התכנון בהתאם לכל עדכון או שינוי בדרישות הרשויות המוסמכות או בדין הקיים במהלך ביצוע הפרוייקט, ולגרום למירב החיסכון בהוצאות למזמינה בכל הנוגע לכך.

4.10.        המתכנן מצהיר כי אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה, בין על פי דין ובין על פי החוזה.
4.11.        המתכנן מצהיר כי לא יקבל החלטות כלשהן הנוגעות להתחייבויות כספיות ואחריות מכל סוג, אלא בתיאום מוקדם עם המזמינה ובאישור המזמינה מראש ובכתב.
4.12.        המתכנן מצהיר כי יקיים קשר קבוע עם המזמינה וידווח למזמינה על כל ההתפתחויות בכל שלב ושלב של תכנון וביצוע הפרויקט באופן שוטף ורצוף.
4.13.        המתכנן מתחייב, כתנאי יסודי בהסכם זה, לעמוד בלוח הזמנים אשר ייקבע ע”י המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט ויימסר למתכנן, כפי שלוח הזמנים הנ”ל יעודכן על ידם מעת לעת, ולסיים את ביצוע שירותי התכנון, על כל אחד מהשלבים הכלולים בו והמפורטים בנספחים 1 ו – א’ להלן, בהתאם ללוח הזמנים שיצורף או יתווסף לנספחים 1 ו – א’ הנ”ל (לעיל ולהלן: “לוח הזמנים”).

כל פיגור מצד המתכנן בלוח הזמנים או כל פיגור בלוח הזמנים שייגרם בעטיו של המתכנן יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה, אלא אם הפיגור לא נבע מנסיבות הנעוצות במתכנן, ובלבד שהמתכנן עשה כל שביכולתו על מנת למנוע פיגור זה ולעמוד בלוח הזמנים.

סבר המתכנן כי דרושה ארכה בלוח הזמנים לצורך השלמת שירותי התכנון – יפנה בכתב למזמינה ולמנהל הפרויקט, בבקשה לארכה כאמור. לא תינתנה אורכות בלוח הזמנים אלא על פי החלטת המזמינה או מנהל הפרוייקט בכתב, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

5.        צוות העבודה של המתכנן
5.1.          שירותי התכנון יינתנו על ידי המתכנן בפיקוחו האישי ותוך מעורבות אישית והשקעה מצדו של כל הזמן הדרוש לכך של (להלן: “המנהל הראשי מטעם המתכנן”) והוא יהיה אחראי על ביצוע שירותי התכנון בהתאם לחוזה זה. כל שינוי בזהותו של המנהל הראשי מטעם המתכנן טעון אישורה והסכמתה של המזמינה מראש ובכתב. המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה, המנהל הראשי מטעם המתכנן יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, יעמוד לרשות המזמינה ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן.
5.2.          המתכנן מתחייב, כי לצורך מתן שירותי התכנון בהתאם לחוזה זה, הוא יעמיד צוות קבוע של אנשי מקצוע אשר זהותם תועבר לידיעת המזמינה, ובמקרה של החלפתם יודיע המתכנן על כך למזמינה בתיאום עמה מראש.
5.3.          מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיו מנהל הפרויקט ו/או המזמינה רשאים להורות למתכנן להחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו על פי שיקול דעתם הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה, בכל עת, זאת מבלי שהמזמינה תישא בכל אחריות כלפי המתכנן או כלפי מי מאנשי צוותו כאמור, בגין כך.
5.4.          צוות העבודה של המתכנן יכלול בכל עת אנשים בהרכב ובמספר כנדרש לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב המתכנן להרחיב את צוות העבודה לטובת ביצוע עבודות התכנון וביצוע תפקידי המתכנן על פי דרישותיו של מנהל הפרויקט, ללא כל תמורה נוספת.
5.5.          המתכנן מתחייב לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לשם ביצוע שירותי התכנון. למען הסר ספק מובהר כי האחזקה והשמירה של ציוד זה תהא באחריותו של המתכנן ועל חשבונו, והמזמינה לא תישא בכל אחריות בגין אבדן או נזק כלשהו לציוד או לחלק ממנו מכל סיבה שהיא.
6.        התמורה
6.1.          שכרו של המתכנן עבור ביצוען המלא של כל עבודותיו והתחייבויותיו כמפורט בהסכם זה וביצוע כל שירותי התכנון, לרבות מלוא זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהן, ישולם על ידי כל מזמינה בייחס לפרוייקט המיוחס לה בשיעורים ובתנאים כמפורט בנספח 1 להסכם זה.
6.2.          מוסכם במפורש כי שכרו של המתכנן כמפורט בנספח 1 להסכם זה הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי ו/או להחזר הוצאות כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל התארכות תקופת ביצוע שירותי התכנון ו/או הימשכות עבודות הפרויקט מעבר למצופה, שינוי היקף הפרויקט, קצב הבנייה, מידת השינויים אשר יידרשו ע”י המזמינה, חלוקת הפרויקט לשלבי תכנון, רישוי וביצוע שונים ו/או בשל כל עילה אחרת שהיא, מלבד ההוצאות כמפורט בסעיף 7 להלן.
6.3.          המתכנן מצהיר כי שכר המתכנן כמפורט בנספח 1 להסכם זה נקבע לאחר שבדק את היקף שירותי התכנון, מחירי העבודה ושכר עובדיו ו/או יועציו ולקח בחשבון כל התייקרות עתידית, תוספת יוקר ו/או העלאה כלשהי של המחירים ושכר העבודה, למעט הצמדת שכר המתכנן למדד כמפורט בנספח 1.
6.4.          התמורה כאמור, על שלביה השונים, תשולם על ידי המזמינה כנגד הוצאת חשבונית מס כדין והמצאת האישורים הנדרשים על פי דין. השכר ישולם על-פי התקדמות העבודה ובתשלומים – והכל כמפורט בנספח א’ ובנספח 1.
6.5.          המתכנן לא ידרוש ולא יקבל בין במישרין ובין בעקיפין מאדם או גוף כלשהו מלבד המזמינה כל תמורה ממין או מסוג כלשהו בכל הקשור לפרויקט.
6.6.          פירעון כשלעצמו של חשבונות חלקיים מצד המזמינה לא יהווה אישור מצדה לביצוע העבודה, וכן לא לתקינותה של העבודה שבגינה הוגש אותו חשבון חלקי.
7.    שירותים שאינם כלולים בתמורה
7.1.          על אף האמור בסעיף 6.2 לעיל, המזמינה תישא בהוצאות המפורטות להלן:
7.1.1.           הדפסת תכניות.
7.1.2.           צילומים ומודלים, הדרושים לשם הגשה לרשויות המוסמכות ואשר הוזמנו על ידי המנהל.
7.2.          המתכנן מתחייב לפעול בסבירות בהזמנת עבודות העתקה הדרושות לביצוע הפרויקט. מובהר בזאת כי עבודות העתקה חריגות, כגון תכניות צבעוניות, תאושרנה ע”י המזמינה מראש. עוד מובהר כי עבודות ההעתקה תבוצענה במכון העתקות אשר ייקבע ע”י המזמינה ובאמצעות הזמנות ממוחשבות בלבד.
7.3.          למען הסר ספק מובהר בזאת כי המתכנן לא יהיה זכאי להחזר הוצאות בגין העתקות הדרושות לו לצורך העבודה הפנימית במשרדו.
8.        חשבונית עסקה וחשבונית מס
המתכנן מתחייב לצרף לכל חשבונית המוגשת על ידו, חשבונית עסקה, כמוגדר בחוק, בשני עותקים (המקור + העתק), הלקוחים מפנקס החשבוניות של המתכנן עבור כל מזמינה לפי חלוקה פנימית שתומצא לו על ידה.
עם קבלת התשלום יעביר המתכנן להנהלת החשבונות של המזמינה חשבונית מס, בגובה הסכום שאישר מנהל הפרויקט למתכנן לתשלום.
מס ערך מוסף יתווסף לכל חשבונית של המתכנן בשיעור החוקי שיחול באותה עת. המזמינה תשלם את המע”מ בגין כל תשלום, בשיק שמועד פירעונו יהיה מועד תשלום המע”מ.
9.        תיאום
מוסכם כי המזמינה תהא רשאית להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתה הבלעדי. המתכנן מצהיר כי אין לו ולא תהיינה לו תביעות או טענות כלפי המזמינה בגין מסירת העבודות כאמור. כמו כן, המתכנן מתחייב לבצע את שירותי התכנון לפי הסכם זה בתיאום מלא עם שאר המתכננים שיועסקו על-ידי המזמינה בביצוע הפרויקט.
10.      דו”חות וסמכויות מנהל הפרויקט
10.1.        המתכנן ימסור למנהל הפרויקט, במסגרת ישיבות התכנון הקבועות שיתקיימו באופן תדיר, ויזומנו על ידי מנהל הפרויקט על פי שיקול דעתו, דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי התכנון. ככל שיידרש למנהל הפרויקט דין וחשבון נוסף בנוגע להתקדמות שירותי התכנון, מנהל הפרויקט ידרוש זאת מהמתכנן והמתכנן ימסור למנהל הפרויקט דין וחשבון בכתב כנדרש ולא יאוחר מחלוף 3 ימים ממועד הדרישה ע”י מנהל הפרויקט.
10.2.        המתכנן ידווח למנהל הפרויקט על כל פגם ו/או פיגור בביצוע שירותי המתכנן ו/או בביצוע העבודה אשר הוא המפקח על ביצועה, מיד לאחר התגלותו של הפגם ו/או הפיגור האמור.
10.3.        לצורך הפעלת סמכותו, רשאי מנהל הפרויקט לבדוק בכל עת את שירותי התכנון כולם או חלקם, להשגיח על ביצועם, לבדוק את טיב העבודה הנעשית ע”י המתכנן ו/או מי מטעמו, לרבות באמצעות ביקור במשרד המתכנן, ולתת כל הוראה ככל שיידרש לצורך קידומו היעיל של הפרויקט. כן רשאי מנהל הפרויקט לבדוק האם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות הסכם זה, את הוראות המזמינה ואת הוראותיו הוא. המתכנן מתחייב למסור למנהל הפרויקט כל הסבר שיידרש על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
10.4.        אישר מנהל הפרויקט תכניות או מסמכים אחרים, הקשורים בשירותי התכנון אשר הוכנו על ידי המתכנן בהתאם לחוזה זה או שמנהל הפרויקט דרש מהמתכנן להכינם בהתאם לחוזה זה – לא ישחררו אישור או דרישת מנהל הפרויקט כאמור את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ואין בהם כדי להטיל על מנהל הפרויקט או על המזמינה אחריות כלשהי לטיב התכניות או המסמכים או לאיכותם המקצועית בהתאם לנדרש לצורך תכנון והקמת הפרויקט.
11.      זכויות במסמכים וזכויות יוצרים
11.1.        תוך כדי מהלך ביצוע שירותי התכנון או בתקופת הבדק, לפי העניין, חייב המתכנן למסור למנהל הפרויקט, לפי דרישת מנהל הפרויקט, פירוט יתר או השלמות לתכניות ולמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן, תוך הזמן שייקבע על ידי מנהל הפרויקט.
11.2.        על פי דרישת מנהל הפרויקט או המזמינה, בכל עת במהלך שירותי התכנון, ואף לאחר מכן אם הובא החוזה לידי גמר מכל סיבה שהיא או שסיים המתכנן את ביצוע שירותי התכנון – ימסור המתכנן למזמינה את התוכניות, התשריטים, המפות, התרשימים, החישובים, המפרטים, ניירות העבודה, הדגמים, המצגות, כל קבצי המחשב (בין היתר בפורמט DWG) וכן את כל המסמכים האחרים המתייחסים לשירותי התכנון ונמצאים ברשותו (להלן: “מסמכי העבודה”).
11.3.        עם גמר ביצוע שירותי התכנון, חייב המתכנן למסור לידי המפקח, בנוסף למסמכי העבודה ועל האמור בסעיף זה לעיל, גם סדרה אחת של תכניות בתחום תכנונו של המתכנן על פי הסכם זה, כשהן מעודכנות.
11.4.        למזמינה תהא זכות היוצרים במסמכי העבודה, בין אם הסתיימה עבודתו של המתכנן ובין אם הופסקה לפני כן מסיבה כלשהי והתמורה הקבועה בהסכם זה כוללת את כל השכר עבור הקניית זכות היוצרים במסמכי העבודה למזמינה שהוכנו על ידי המתכנן עד לאותה עת.
11.5.        בכפוף לתשלום שכר המתכנן בהתאם להוראות הסכם זה – זכות היוצרים וזכות הקניין בכל מסמכי העבודה ובכל העבודות אשר בוצעו עפ”י מסמכי עבודה אלה בקשר לפרויקט ו/או עבור המזמינה – שייכים למזמינה. המזמינה תהא רשאית לעשות כל שימוש במסמכי העבודה ובכל העבודות אשר בוצעו עפ”י מסמכי עבודה אלה כאמור לעיל, לרבות שימוש באמצעות יועצים אחרים ולרבות שינויָם, וזאת מבלי שתשולם למתכנן כל תמורה בגין כך, ובלבד ששימוש כאמור יוגבל לפרויקט בלבד.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוראות ס”ק זה יחולו גם במקרה בו המזמינה תמכור את הפרויקט, כולו או מקצתו, לצד שלישי אשר לו מתכנן אחר (להלן: “מתכנן צד ג'”).
11.6.        המזמינה תהא רשאית לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת בכל מסמכי העבודה, וזאת לפי ראות עיניה ובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם למתכנן אחר לצורך השלמת העבודה.
11.7.        למתכנן לא תהא כל זכות, לרבות זכות עיכבון, על עבודתו ו/או על מסמכי העבודה וכל מסמך אחר והוא לא יהיה זכאי למנוע אותם מהמזמינה גם במקרה של מחלוקת או התדיינות משפטית. המתכנן מוותר בזאת מראש על כל טענה ותובענה בגין זכותה זו של המזמינה, בין לתביעות כספיות ובין לתביעות של זכות יוצרים מכל סוג שהוא ובין לתביעות מכל סוג שהוא.
11.8.        לא יעתיק המתכנן את מסמכי העבודה, מסמכים אחרים וכיוצ”ב, ולא יעבירם לגורם כלשהו ללא אשור המזמינה בכתב.
11.9.        למען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף זה יחול הן בכל תקופת הסכם זה והן בכל מקרה של סיום ו/או ביטול הסכם זה.
12.      הבאת החוזה לידי גמר
12.1.        על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאית המזמינה בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיניה או בעיני מנהל הפרויקט, להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור – יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה, ולמתכנן לא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי המזמינה בנוגע לכך.
12.2.        הובא החוזה לידי גמר או בוטל כאמור תחולנה ההוראות כדלקמן:
12.2.1.         המזמינה תשלם למתכנן בעד אותו חלק משירותי התכנון שהוא ביצע עד להבאת החוזה לידי גמר או ביטולו – סכום שייקבע ע”י מנהל הפרויקט, בהתאם לשיעור החלקי של ביצוע שירותי התכנון (להלן: “יתרת התמורה”), וזאת לסילוק גמור ומוחלט של התמורה על-פי הסכם זה.
12.2.2.         שילמה המזמינה למתכנן את יתרת התמורה, בהתאם לס”ק 12.2.1 לעיל, תהיה המזמינה רשאית למסור את ביצוע שירותי התכנון לאחר והמתכנן מסכים לכך, ולמתכנן לא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי המזמינה בנוגע לכך ובכלל.
12.3.        למען הסר ספק מובהר, כי תשלום המזמינה למתכנן את יתרת התמורה יהווה שחרור של המתכנן מהסכם זה, ובנסיבות אלו יהיו מתכננים אחרים רשאים לבצע את שירותי התכנון בעבור המזמינה, גם במקרה שבו המתכנן יביע את התנגדותו לכך, ולמתכנן לא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי המזמינה בנוגע לכך ובכלל. מוסכם כי בנסיבות בהן הציעה המזמינה למתכנן לשלם לו את יתרת התמורה ואולם המתכנן לא הסכים לקבל את יתרת התמורה, אזי לצורך הוראות סעיף זה ייחשב הדבר כאילו המזמינה שילמה למתכנן את יתרת התמורה והדבר ייחשב לסילוק גמור ומוחלט של התמורה על פי הסכם זה.
12.4.        המזמינה תהיה רשאית להשתמש בתכניות, במסמכי העבודה ובכל יתר המסמכים הקשורים בשירותי התכנון שהוכנו על-ידי המתכנן בכל הקשור לפרוייקט נשוא הסכם זה בלבד, ותהיה פטורה מלשלם למתכנן כל שכר, תמורה או פיצוי כלשהו בעד השימוש בתכניות ובכל יתר המסמכים הקשורים בשירותי התכנון, מעבר לשכרו המגיע על פי הסכם זה, בגין העבודה שהושלמה עד הפסקת עבודתו.
12.5.        למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בסעיף 12 זה לעיל, על תתי סעיפיו, כדי לגרוע מכל זכות תביעה או טענה של המזמינה כנגד המתכנן בגין הפרת החוזה על-ידי המתכנן, לפי הוראות אחרות בהסכם זה או על-פי כל דין.

 

13.      ביטול החוזה
מבלי לגרוע מהוראות סעיף 12 לעיל, רשאית המזמינה לבטל באופן מיידי את החוזה בקרות כל אחד מהמקרים הבאים:
13.1.        המתכנן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, והמתכנן לא תיקן את ההפרה, לאחר שקיבל התראה על כך מאת מנהל הפרויקט, תוך הזמן שנקבע בהתראה.
13.2.        מנהל הפרויקט התרה במתכנן שאין הוא מתקדם בעבודתו בצורה המבטיחה את סיומה במועד שנקבע והמתכנן לא נקט תוך 15 יום מתאריך קבלת ההתראה צעדים המבטיחים לדעת מנהל הפרויקט את סיום העבודה במועד שנקבע.
13.3.        המתכנן פשט רגל ו/או נכנס להליכי פירוק ו/או בהקפאת הליכים ו/או ננקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל ו/או הוטלו עיקולים על רכושו ו/או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית ו/או מסיבה אחרת כלשהי המעמידה בספק את יכולתו של המתכנן להוציא לפועל את התחייבויותיו בהסכם זה, לרבות במקרה שבו ארע שינוי בבעלות במשרד המתכנן ו/או שינוי של המנהל הראשי מטעם המתכנן ללא אישור מראש של המזמינה ו/או מסיבה אחרת כלשהי המעמידה בספק את יכולתו של המתכנן להוציא לפועל את התחייבויותיו בחוזה זה.
13.4.        לעניין הסכם זה, אישור מנהל הפרויקט בכתב בדבר הפרה של החוזה מצד המתכנן או בדבר אי תיקון ההפרה יהווה ראיה לכאורה לאמור באישור זה.
13.5.        למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים המתוארים בסעיף זה, המתכנן לא יהיה זכאי ליתרת התמורה (כהגדרתה לעיל).
14.      שינויים
14.1.        היה בדעת המזמינה להכניס בשירותי התכנון שינויים או תוספות כלשהם (להלן: “השינויים”), רשאית המזמינה בעצמה או באמצעות מנהל הפרויקט לשלוח למתכנן הודעה על כך, והמתכנן יבצע את שירותי התכנון בכפוף לשינויים.
14.2.        למען הסר ספק מובהר כי התמורה למתכנן בגין השינויים כלולה בתמורה בגין שירותי התכנון כמפורט בהסכם זה, והמתכנן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע השינויים, אלא אם יקבע מנהל הפרויקט כי מדובר בשינויים מהותיים, שאז תשולם תוספת לתמורה, בהתבסס על העלות הנוספת למתכנן של ביצוע השינויים, והכל בשיעור כפי שיקבע על ידי מנהל הפרויקט. למען הסר ספק מובהר כי השינויים לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל בכתב וככל שהשינויים יהיו מהותיים – ייקבע לוח זמנים מותאם ע”י מנהל הפרויקט. לעניין סעיף זה – שינויים הנובעים מהסיבות המפורטות להלן לא יהיו בבחינת שינויים מהותיים:
14.2.1.         טעות ו/או ליקוי בתכנון;
14.2.2.         התכנון אינו עומד במסגרת התקציב שעמד ביסוד הפרוגרמה והמתכנן לא התריע על כך מראש בפני מנהל הפרויקט ו/או המזמינה;
14.2.3.         השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת אי אילו מהוראות חוזה זה ע”י המתכנן;
14.2.4.         השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות שהיו בתוקף במהלך השלמת תכנון הדגמים הטיפוסיים;
14.2.5.         השינויים מתחייבים מדרישות חוק, תקנות ותקנים שהיו בתוקף בעת השלמת תכנון הדגמים הטיפוסיים;
14.2.6.         שינויים ו/או תוספות ו/או עבודה נוספת שנבעו עקב הצורך בפירוט נוסף של תכניות ו/או עקב הצורך בפתרון בעיות שנוצרו בשלב הביצוע;
14.3.        סירב המתכנן מסיבה כלשהי לבצע את השינויים – תהיה המזמינה רשאית לבצעם ולמסור את שירותי התכנון הקשורים בביצוע השינויים למי שייראה בעיניה, הכל ללא צורך בקבלת הסכמת המתכנן לכך. במקרה ששינויים כאלו יבוצעו שלא באמצעות המתכנן, תוסר אחריותו של המתכנן מאותם חלקים ששונו.
15.      הסבת החוזה
15.1.        מוסכם בזאת כי המתכנן אינו יכול להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיו ואת חובותיו כולן או חלקן בהסכם זה לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש של המזמינה.
15.2.        העביר המתכנן את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן או מסר את ביצוע עבודת התכנון לאחר, כולה או מקצתה, לאחר שקיבל את ההסכמה מפורשת בכתב של המזמינה לכך, לא יהא בכך כדי לפטור אותו מן האחריות וההתחייבויות המוטלות עליו בהתאם להוראות הסכם זה.
15.3.        המזמינה רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה ואת חובותיה בהסכם זה לצד שלישי כלשהו ללא הגבלה, וללא צורך בקבלת הסכמת המתכנן.
15.4.        למען הסר ספק, במקרה שבו יבוטל החוזה על ידי המזמינה, לא תהא המזמינה קשורה יותר עם המתכנן ותהיה רשאית, בכל מועד מאוחר לביטול, למסור את עבודות התכנון ו/או השלמתן, לכל מתכנן אחר לפי ראות עיניה.
16.      ביצוע חלקי
16.1.        ככל ששירותי התכנון שיבוצעו בפועל יכללו רק חלק מהשירותים המפורטים בחוזה זה ובנספחיו, או שניתנה הוראה מאת מנהל הפרויקט שלא לבצע חלק מהשירותים הכלולים בשירותי התכנון (להלן: “ביצוע חלקי”) – וזאת לפני ביצועם למעשה – ישולם למתכנן החלק מהתמורה (בהתאם להוראות חוזה ונספחיו) לו הוא זכאי עבור אותם השירותים שביצע בפועל (ושהמועד לביצועם בהתאם להוראות חוזה זה הגיע), וזאת, ללא תוספת כלשהי. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כאמור, המתכנן לא יהיה זכאי לתמורה בגין חלקים משירותי התכנון שהמועד והשלב לביצועם טרם הגיע והמתכנן הקדים את ביצועם על דעת עצמו.
16.2.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר במפורש כי המזמינה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקים את הפרויקט כולו ו/או חלקו בלבד, בשלבים כפי שתמצא לנכון, או לא להקימו כלל, וכן להגדיל או לצמצם את כמות היחידות או המ”ר אשר בגינם יינתנו שירותי התכנון לפי חוזה זה, או להקים רק חלק מהפרוייקטים, וזאת – לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה למתכנן בכל עת וללא צורך בהנמקה, ולמתכנן לא תהיה כל טענה בגין צמצום או הגדלת היקף היחידות או המ”ר נשוא חוזה זה ו/או היקף שירותי התכנון, ובלבד שקיבל את התמורה אשר תגיע לו בגין אותם שירותים שניתנו בפועל על ידו לפי הנחיות המזמינה.
16.3.        ככל שהביצוע החלקי ינבע ממכירה של הפרויקט, כולו או מקצתו, לצד שלישי אשר לו מתכנן צד ג’ כהגדרתו לעיל, אזי המתכנן מתחייב לשתף פעולה ולתאם עבודתו עם מתכנן צד ג’, למסור לו את כל הנתונים הדרושים לו לתכנון ולביצוע הפרויקט ובכלל זה למסור לו את מסמכי העבודה וכיוצ”ב ככל הנדרש, בהתאם לדרישת המזמינה בנוגע לכך.
17.      אחריות וביטוח
17.1.        המתכנן אחראי לכל נזק או הפסד שיגרמו למזמינה בקשר עם שירותי התכנון או עקב ביצועם לרבות בשל ביצועם באופן רשלני ו/או בחוסר מיומנות ו/או בחוסר זהירות ו/ואו מחמת סטייה מהנחיות או מהוראות כל דין ו/או מסטייה מהוראות הסכם זה, והוא מתחייב לפצות את המזמינה בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של המזמינה.
17.2.        המתכנן אחראי כלפי צד שלישי, לנזקים שייגרמו בקשר עם שירותי התכנון או עקב שירותי התכנון ו/או עקב כל מעשה ו/או מחדל שיעשה על ידו ו/או על ידי שליחיו ו/או מועסקיו, והוא מתחייב לשפות ולפצות את המזמינה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל תביעה שתוגש נגדה על ידי צד שלישי בגין נזקים כאמור, לרבות בגין כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו למזמינה כתוצאה מכך, לרבות כתוצאה מהצורך להתגונן מפני תביעה כאמור.
17.3.        מיום שהמזמינה תהיה סבורה שמחמת הנסיבות המתוארות בסעיפים 17.1 ו-17.2 לעיל ייגרמו לה נזקים כלשהם, תהיה המזמינה רשאית לעכב תחת ידה את סכום הנזק המשוער מתוך הכספים המגיעים למתכנן, לכיסוי מלוא היקף הנזק הצפוי, עד אשר יינתן פסק דין, ובלבד שתינתן חוות דעת ממנהל הפרויקט שעיכוב הכספים מוצדק בהתאם להסכם ולדרך ביצועו על ידי המתכנן.
17.4.        בכל מקרה שהמתכנן יגרום לנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות מיותרות או אחרות למזמין ו/או לבאים מכוחו כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד מסעיפיו ו/או בשל אי קיומו או כתוצאה מרשלנות, הזנחה ו/או ביצוע עבודות בצורה בלתי מקצועית, מתחייב המתכנן לשלם את כל ההפסדים ו/או ההוצאות שיגרמו למזמינה.
17.5.        שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה – ולא תתפרש – כדי לעשות את המזמינה או הפועלים מטעמה אחראים או כדי לחייבם בפיצויים או בכל חיוב אחר בעד כל אבדן, נזק או הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של המתכנן, עובדיו ושל כל אדם אחר הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו, או של כל צד שלישי מחמת פעולה, רשלנות, מחדל, מקרה אסון או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע הסכם זה או מאופן ביצועו, והמתכנן לבדו יישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.
17.6.        המתכנן יערוך ויקיים את הביטוחים המפורטים בנספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ג’ ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
17.7.        מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה לעניין הפרתו, מובהר כי במידה שהמתכנן יאחר בהמצאת אישור על עריכת הביטוחים בנוסח המצ”ב להסכם זה כנספח ג’ 1, חתום על ידי חברת הביטוח, במקור, ובתוקף (להלן: “אישור הביטוח”), העולה על 10 ימים מהמועד בו היה על המתכנן להמציאו (ולעניין זה – על המתכנן להמציא את אישור הביטוח כהגדרתו לעיל תוך 10 ימים ממועד חתימת הסכם זה, ולהחליפו מדי שנה באישור בתוקף. היינו, מידי שנה להמציא אישור ביטוח בתוקף, וזאת, 7 ימים לפני סיום תוקפו של האישור הקודם), אזי הדבר יהווה הפרה יסודית של הסכם זה, על כל המשתמע מכך, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בנסיבות כאמור מובהר במפורש כי המזמינה תהא רשאית לעכב ו/או לחלט כל תשלום המגיע למתכנן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עד להמצאת אישור ביטוח כהגדרתו לעיל.
18.  היעדר ניגוד עניינים ואיסור מתן שירותים לאחר
18.1.        המתכנן לא יעניק ליועצים, לקבלן הראשי ו/או למי מטעמו ו/או לקבלן ו/או למי מטעמו וכן לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שירות הקשור במישרין או בעקיפין לשירותי התכנון נשוא הסכם זה, לרבות בקשר להכנת הצעה למכרז, יעוץ, חישוב כמויות, עריכת או בדיקת חשבונות, פיקוח או פיקוח עליון או כל שירות אחר, בין בתמורה ובין לא בתמורה, אלא אם קיבל על כך את אישור המזמינה בכתב ומראש. המזמינה תהא זכאית שלא לתת אישור כאמור ללא הנמקה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
18.2.        המתכנן מצהיר ומתחייב שלא לקבל עמלה כלשהי מספק ו/או יועץ ו/או גורם אחר המספק שירותים לפרויקט.
18.3.        בביצוע העבודות יפעל המתכנן ו/או מי מטעמו אך ורק בנאמנות עבור המזמינה ולטובת האינטרסים של המזמינה. למתכנן ו/או למי מטעמו לא תצמח טובת הנאה מביצוע עבודות התכנון מעבר לתמורה כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוזה זה והוא לא יעמיד עצמו במצב בו הוא עלול להימצא בניגוד עניינים עם האינטרסים של המזמינה או במצב שיצמחו לו טובות הנאה כאמור.
18.4.        הוראות סעיף זה מחייבות את המתכנן עד לתום השנה מהיום שבו סיים הקבלן את ביצוע הפרויקט נשוא שירותי התכנון או עד לגמר החשבון הסופי עם הקבלן והתאריך המאוחר ביניהם הוא הקובע – אף אם הובא הסכם זה לידי גמר או בוטל מסיבה כלשהי לפני סיומו.
18.5.        המתכנן יחייב בקיום הוראות סעיף זה, את כל עובדיו ו/או כל מי שנמצא בשירותו ואם היה המתכנן גוף מאוגד הוא יחייב בקיום הוראות סעיף זה גם את כל חברי הגוף המאוגד.
18.6.        המתכנן ימציא למנהל הפרויקט – לפי דרישתו – מסמך חתום על ידי כל עובדיו וכל אלה הפועלים מטעמו והמחויבים בקיום הוראות סעיף זה.
19.      שמירת סודיות
19.1.        המתכנן מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא לגלות לכל גורם שהוא מידע הנוגע למסמכי העבודה, לרבות שרטוטים, רשימות וכל יתר התוכניות והמסמכים המתייחסים לשירותי התכנון, לפרוייקט ו/או לביצועו, לרבות העתקים – בין שהוכנו ע”י המתכנן ובין שהוכנו מטעמו ו/או על חשבונו.
19.2.        המתכנן מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה.
19.3.        המתכנן רשאי להעלות לאתרו ולפרסומיו הדמיות של הפרויקט סקיצות ותכניות קומה, אך ורק באישורה מראש ובכתב של המזמינה.
20.      אי תחולת יחסי עובד מעביד
20.1.        למען הסר ספק מוסכם ומוצהר כי היחסים הנוצרים בהסכם זה בין המזמינה למתכנן על כל המשתמע מכך הם יחסים שבין מזמינת עבודה לבין קבלן עצמאי, והמתכנן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המתכנן או מי מטעמו לבין המזמינה יחסי עובד מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדים של המתכנן בלבד ולא יהיו בינם ובין המזמינה כל יחסי עובד מעביד.
20.2.        כל התשלומים לעובדי המתכנן (לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס וכל תשלום סוציאלי אחר) תשלומי מיסים כלשהם וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בגין ביצוע שירותי התכנון יחולו על המתכנן וישולמו על ידו כדין והמזמינה לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.
20.3.        אם, על אף האמור לעיל, ייקבע ע”י בית המשפט ו/או ע”י גוף המוסמך לכך כי מתקיימים יחסי עובד מעביד בין המזמינה לבין המתכנן, כי אז התמורה כהגדרתה בנספח 1′ להסכם זה תופחת ב – 40% (ארבעים אחוזים).
21.      ויתור על זכויות מצד המתכנן
21.1.        השתמשה המזמינה בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לה על פי חוזה זה והביאה את החוזה לידי סיום, או ביטלה את החוזה, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו – לא תהיה למתכנן עילת תביעה כלשהי נגד המזמינה בגין פעולותיה כאמור ו/או בשל כל סיבה אחרת והמתכנן לא יהא זכאי לתבוע פיצויים ו/או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין ו/או כל הפסד, לרבות רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול, ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.
21.2.        מבלי לגרוע מזכויות המזמינה על פי חוזה זה, תהא המזמינה רשאית עם ביטול החוזה ו/או הבאתו לידי גמר ו/או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר (להלן: “המתכנן האחר”) ולהשתמש ללא הגבלה במסמכי העבודה שהוכנו על ידי המתכנן על פי חוזה זה. המתכנן מתחייב שלא לנקוט בצעדים מכל סוג שהוא אשר יש בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי התכנון על ידי מתכנן אחר ו/או כדי לסכל את מסירת מסמכי העבודה לידי מתכנן אחר, ובכלל זה מתחייב לשתף פעולה ולתאם את עבודתו עם המתכנן האחר, לרבות על ידי מסירת כל הנתונים שידרשו למתכנן האחר ובכלל זה למסור לו את מסמכי העבודה וכיוצ”ב ככל הנדרש.
22.      קיזוז סכומים
22.1.        הגיע למתכנן מאת המזמינה לפי חוזה זה סכום כלשהו – תהא המזמינה רשאית לקזז ולנכות ממנו כל סכום המגיע ו/או שעשוי להגיע למזמינה מאת המתכנן לפי חוזה זה לרבות אך לא רק, קיזוז נזקיה בגין הפרת החוזה מצד המתכנן, קיזוז הסכומים בהם היא התחייבה עקב הוצאות ו/או פעולות המוטלות מכח הסכם זה ו/או כל דין על המתכנן וכיוצ”ב.
22.2.        מובהר, כי למתכנן לא תהא כל זכות קיזוז כלפי המזמינה.

 

23.      כללי
23.1.        על אף האמור בכל מקום בהסכם זה המתכנן מצהיר, ומתחייב בזאת להמשיך בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, אף במקרה שימונה חלילה כונס נכסים למזמינה ו/או למי מיחידי המזמינה לרבות במקרה של רכישת שטחי הפרויקט, וכי בכל מקרה כזה, יעמדו מסמכי העבודה לשימוש כונס הנכסים, ללא תשלום נוסף מעבר לתשלום על פי הסכם זה.
23.2.        המתכנן מתחייב להציג למזמינה ולמסור לה כל אישור או היתר שיינתנו על ידי הרשויות המוסמכות בקשר עם הפרוייקט במסגרת ביצוע שירותי התכנון על ידו מייד עם דרישת המזמינה ו/או מנהל הפרויקט.
23.3.        המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו, מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ותנאים מתנאיו. כותרות החוזה הוספו להקלת הנוחיות וההתמצאות בלבד והן לא תשמשנה כלי לפרשנותו של הסכם זה.
23.4.        כל מקום שנאמר בו בלשון יחיד דינו כדין לשון רבים ולהפך.
23.5.        אי שימוש או איחור בשימוש מצד המזמינה בזכות מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין, לא ייחשב כויתור מצד המזמינה על הזכות האמורה.
23.6.        ויתור, הנחה, שינוי או ארכה שניתנו מצד המזמינה למתכנן במקרה מסוים – לא ישמשו תקדים למקרה אחר, ובכל מקרה – לא יהיה תוקף לויתור או ארכה כאמור אלא אם ניתנו בכתב.
23.7.        במקרה שהמונח “מתכנן” מתייחס ליותר מאדם או גוף אחד, יהיו כל יחידי המתכנן אחראים על פי הסכם זה ביחד ולחוד.
23.8.        כל מסמך, מכל סוג שהוא, בקשר להסכם זה, אשר ייחתם על ידי אחד מיחידי המתכנן או עובדיו יחייב לכל דבר ועניין את המתכנן ו/או את כל יחידיו. כל מסמך, מכל סוג שהוא, בקשר להסכם זה, אשר ייחתם על ידי אחת מיחידות המזמינה לא יחייב בשום מקרה את המזמינה האחרת.
23.9.        כל הצהרה ומצג או הבטחה בעל פה שנעשו בעבר או שיעשו בעתיד על ידי כל אדם, לרבות עובדי המזמינה או שליחיה, בכל דבר הנוגע להסכם זה, לא יחייבו את המזמינה.
23.10.      מוסכם בזה בין הצדדים, כי תנאי הסכם זה משקפים את המוסכם והמותנה בין הצדדים. המזמינה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הצעות מחיר, הסכמים והתחייבויות בעל פה או בכתב שאינם נכללים בהסכם זה ושנעשו לפני חתימתו.
23.11.      מוסכם בזה כי כל חוזה קודם להסכם זה, באם נעשה בין הצדדים, בכתב או בעל פה – בטל בזה.
23.12.      כל שינוי של הסכם זה חייב להיעשות בכתב, ובחתימת הצדדים.
23.13.      כל התרופות והסעדים המוקנים למזמינה על פי החוזה הם מצטברים זה לזה ואינם גורעים מכל זכות, עילה, תרופה או סעד אחרים המגיעים למזמינה על פי דין, בגין הפרת התחייבויות המתכנן על פי החוזה ו/או בגין הנזקים שיגרמו למזמינה כתוצאה מכל הפרה כאמור ו/או מעשה ו/או מחדל של המתכנן.
23.14.      בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים, לא יהיה המתכנן רשאי לנקוט בצעד כלשהו אשר יהיה בו, במישרין או בעקיפין, לגרום להפרעה או עיכוב לפרוייקט (לרבות צווי מניעה) והמתכנן מוותר מראש, במפורש ובאופן בלתי חוזר, על זכותו זו.
23.15.      בית המשפט המוסמך לדון בכל סכסוך בקשר להסכם זה וכל הנובע ממנו, לרבות במקרה של ביטול החוזה או סיומו, ולרבות במקרה של סכסוך בקשר לשכרו של המתכנן ו/או שחרורו מהפרויקט – הינו בית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו או בית משפט השלום בתל-אביב-יפו, לפי סמכותם העניינית.
למען הסר ספק מובהר כי לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל – לא תהיה מוסמכת לדון בכל סכסוך כאמור.
23.16.      מבלי לפגוע ו/או לגרוע בזכויותיה של המזמינה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מובהר כי במידה והמתכנן יפר הסכם זה או איזה מתנאיו הפרה יסודית ו/או הפרה אחרת, לרבות איחור בביצוע איזו מהתחייבויותיו של המתכנן על פי הסכם זה על נספחיו, והפרה זו לא תוקנה לאחר 7 ימים מיום שהמתכנן קיבל על כך הודעה מהמזמינה בכתב, אזי הפרתו זו תהפוך ליסודית, והמזמינה תהיה רשאית, בנוסף לכל סעד אחר, לבטל הסכם זה ו/או לאכוף הסכם זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובנוסף לתבוע ו/או לקזז ו/או לחלט מסך התמורה את מלוא הפסדיה ונזקיה עקב הפרת הסכם זה.
24.      משלוח הודעות
כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט בכותרת לחוזה. כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו על פי הכתובות הנ”ל תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור 72 שעות מעת שנשלחה בדואר רשום, וכל הודעה שנמסרה במסירה אישית או שוגרה במערכת הפקסימיליה תחשב כנתקבלה בעת מסירתה או במועד הנקוב באישור המשלוח המופק מהפקסימיליה המשלחת, לפי הענין.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

המזמינה

 

המתכנן

 

נספח 1 – רשימת הפרוייקטים ותנאי התשלום

 1. רשימת הפרוייקטים:
שם הפרוייקט
המזמינה
גוש/חלקה
התב”ע
מספר המגרש
סך התמורה
 1. תנאי התשלום:

תמורת מתן שירותי התכנון וקיום התחייבויות המתכנן על פי הסכם זה,
תשלם המזמינה למתכנן בייחס לכל אחד מהפרוייקטים שבטבלה שלעיל את “אחוז התמורה” הקבוע לאותו שלב ביצוע בטבלה שלהלן מתוך “סך התמורה” הקבוע בטבלה שלעיל

שלבי הביצוע

אחוז התמורה

תכנון ראשוני

10%

תכנון סופי

20%

תכנון מפורט

10%

הוצאת מכרז ובחירת קבלן

10%

אישור תכניות שופ דראוינג SHOP – DRAWINGS של הקבלן

10%

פיקוח עליון

30%

תעודת גמר ודו”ח מסכם

10%

2.1.      מובהר, כי התמורה כאמור בסעיף 2.1, תשולם למתכנן בהתאם להתקדמות ביצוע שירותי התכנון
כמפורט בנספח א’ ובטבלת שלבי הביצוע שלעיל וזאת לאחר קבלת אישור המזמינה בדבר השלמת כל אחד משלבי הביצוע על ידי המתכנן.

2.2.      למען הסר ספק וכאמור בהסכם, מובהר כי אין בהסכם זה לחייב את המזמינות ביחד ולחוד.
כל התחייבויותיו וזכויותיו של המתכנן הן אך ורק בייחס לכל אחת מן המזמינות בנפרד ובהתאם לפרוייקטים השייכים לה כמפורט בנספח זה בלבד.

2.3.      סכומי התמורה יהיו צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים הידוע ביום אישור החשבון ע”י מנהל הפרויקט כאשר מדד הבסיס הוא מדד

2.4.      המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.

2.5.      התשלום ישולם שוטף + 45 מתום חודש הביצוע האחרון אליו מתייחס החשבון היחסי המאושר.

נספח א’ – תכולת העבודה ושירותי התכנון
1.        כללי:
1.1    תיאור העבודות:
1.1.1         3 מגדלי מגורים 25 קומות כל אחד על מגרשים 102 ו – 103.
1.1.2         מבנה מיוחד אולם אירועים ומשרדים על מגרש 482
1.1.3         5 מבני מסחר לאורך החוף על מגרשים 747-751
1.2    היקף הפרויקט
1.2.1         תכנון קירות מסך.
1.2.2         תכנון חלונות ודלתות אלומיניום.
1.2.3         תכנון ויטרינות.
1.2.4         תכנון חיפוי בפרי אלומיניום, במידה ויידרש.
1.2.5         תכנון מערכת ו/או אמצעים לניקוי ואחזקה של המעטפת החיצונית.
1.2.6         תכנון כל אלמנט העשוי מאלומיניום.
היועץ יתחשב בעובדה כי המבנה במרחק קצר מהים וכל פרטי הביצוע חייבים להיות פרטים המתאימים לסביבה ימית בקו ראשון לים.
2.        אלה עבודת התכנון
2.1    תכנון ראשוני
2.1.1         בירור הפרוגרמה עם המזמין, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם מתכנני המבנה בו יוקם הפרויקט ועם היועצים.
2.1.2         בירור ברשויות המוסכמות או גורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות ואחרות הכרוכות בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ”ל.
2.1.3         קביעת עקרונות פעולת הפרויקט וצורתו.
2.1.4         הכנת תכניות מוקדמות המתארות את הצורה העקרונית של המתקן, כולל סיכום מסקנות הבירורים הכללים והחקירות המוקדמות.
2.1.5         הכנת אומדן משוער של ערך הפרויקט.
2.2    תכנון סופי
2.2.1         קביעת עקרונות פעולת הפרויקט וצורתו.
2.2.2         ייעוץ לאדריכל בהכנת תכניות סופיות המתארות את הצורה הסופית והמוסכמות עם נציג המזמין והמסמכים האחרים הדרושים לשלב זה, ותיאום התכניות האמורות עם מתכנני המבנים ועם היועצים.
2.2.3         עדכון האומדן המשוער לערך הפרויקט.

 

2.3    תכנון מפורט
2.3.1         הכנת חישובים סטטיים למערכות האלומיניום והתמיכות בפרויקט ככל שיידרש.
2.3.2         בחירת החומרים הדרושים למערכת האלומיניום באישור נציג המזמין.
2.3.3         ייעוץ לאדריכל בהכנת תכניות מפורטות ומוסברות, כולל כל הפרטים והחתכים, רשימות אלומיניום וכל הנדרש לביצוע המתקן.
2.3.4         תיאום וביקורת תכניות היועצים ואישורן בכל הקשור לנשוא הפרויקט.
2.3.5         הכנת מפרט טכני וכתב כמויות כנדרש לעריכת מכרז לביצוע המתקן.
2.3.6         כתבי הכמויות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמויות כמתכונת משהב”ש, כדוגמת “דקל” או “רמדור” והניתנת להמרה גם לתוכנות אחרות לכתבי כמויות ע”ג דיסקט ובתדפיס.
2.3.7         תיאום המפרטים וכתבי הכמויות של היועצים ושילובם במפרטים וכתבי הכמויות הכללים.
2.3.8         הכנת אומדן ערך המתקן מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.
2.3.9         סיוע וייעוץ לאדריכל בהכנת תכניות עבודה ופרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע הפרויקט ולפי דרישת נציג המזמין.
2.4    פיקוח עליון על הביצוע – הפיקוח העליון של המתכנן יכלול:
2.4.1         בחינת ההצעות המתחרות של הקבלנים, ומתן המלצה מנומקת על ההצעה המועדפת.
2.4.2         השתתפות במו”מ עם הקבלנים לרבות נתינת חוות דעת מקצוענית להצעות וליווי כל התהליך ההתקשרות עם הקבלן המבצע.
2.4.3         בדיקת תכניות הביצוע המפורטות הנערכות על ידי הקבלן ואישורן – (תכניות SHOP – DRAWINGS).
2.4.4         מעקב אחרי ייצור האלמנטים השונים, החל באישורם ועד לייצור המלא לרבות ביקורים במעבדות ובדיקת תהליך ואופן הייצור כולל בדיקות מעבדה
לאחר ייצור לאלמנטים השונים, ככל שיידרש במפרט הטכני. (ביקור במעבדה בחו”ל ימומן ע”י המזמין).
2.4.5         פיקוח עליון על ביצוע המתקן בהתאם לתכניות וליתר המסמכים ועל ביצוע התיקונים שהקבלן חיים בהם, בין לפני מסירת המבנה ובין בתקופת הבדק.
2.4.6         הדרכה ומן הסברים למפקח באתר.
2.4.7         דיווח לנציג המזמין על התקדמות ביצוע המתקן ועל הממצאים לאחר כל ביקור באתר ובמפעלי היצור של רכיביו.
2.4.8         יעוץ לנציג המזמין והשתתפות בבירורים עם הקבלן בזמן ביצוע המתקן.
2.4.9         קבלת המתקן ואישור גמר ביצוע.
2.4.10       בדיקה ואישור החשבון הסופי של הקבלן בהסתמך על אישורי הכמויות של המפקח באתר ובתיאום חלקי החשבון הסופי של הקבלן בעבודות שבגדר מומחיות היועצים לאחר שאלו אושרו על ידם.
2.5    תקופת הבדק
בנוסף לאמור בכל מקום בחוזה מתחייב היועץ במשך 36 החודשים הראשונים מיום גמר בניית כל מבנה להשתתף ככל שיידרש הדבר,
בייעוץ בעת עריכת הביקורת והבדק של העבודות השונות הקשורות לעבודת היועץ,
לטפל בביצוע שינויים עקב אי התאמות שלא נראו מראש עד לתום תקופת הבדק וליתן כל אותם שירותים בתחום מומחיות המתחייבים משינויים ו/או ליקויים בעבודות השונות הקשורות לעבודת המהנדס.
שירותי הייעוץ יהיו מרביים ויכללו כל נושא או פרט הנדרש לקבלת תכנון מושלם גם אם לא פורט לעיל.
2.6    היועץ ייתן את השירותים באופן אישי ולא באמצעות זוטרים או קבלני משנה.

 

 

נספח ג’ – ביטוח

            ביטוח

 • מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של המתכנן בין על פי דין ובין על פי הסכם זה, המתכנן מתחייב לקיים על חשבונו על שמו, על שם המזמין,
  ועל שם קבלנים וקבלני משנה מטעמו, במשך כל תקופת החוזה, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם לחוזה ו/או על פי כל דין,
  את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח ג1
  (להלן- אישור עריכת הביטוח) בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל וזאת בנוסף לכל ביטוח אשר עליו לקיים על פי כל דין.
  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המתכנן מתחייב לחדש מעת לעת את ביטוח האחריות המקצועית המצוין בסעיף 1 לאישור עריכת הביטוחים לפחות במשך 7 שנים לאחר סיום ההתקשרות על פי הסכם זה.
 • ללא צורך בדרישה מצד המזמין, וכתנאי מוקדם לתחילת הפעילות על פי הסכם זה, המתכנן מתחייב להמציא לידי המזמין במעמד החתימה על הסכם זה,
  אישור בדבר עריכת ביטוחיו, בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג1.
  ולהמציא אישור על חידוש הביטוחים מיד עם תום תוקפן של הפוליסות. אם יבקש זאת המזמין יהיה המתכנן חייב להמציא למזמין, לפי דרישתו הראשונה,
  את פוליסות הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו עבור הפוליסות.
 • מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על המזמין
  ולא תצמצם את אחריותו של המתכנן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
 • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי טיב הביטוחים וגבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת הביטוחים,
  הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המתכנן, ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את ביטוחיו ואת גבולות האחריות בהם, בהתאם.
 • המתכנן מצהיר בזה כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המזמין בגין כל אבדן ו/או נזק לרכוש ו/או בגין כל נזק שהמתכנן זכאי לשיפוי עבורו
  (או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) במסגרת ביטוחיו, והוא פוטר בזאת את המזמין מכל אחריות לנזק כאמור.
 • אין בהוראות סעיף זה לעיל, כדי לשחרר את המתכנן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המבוטח או שאינו מבוטח בפוליסות הביטוח כאמור.
 • לא התקשר המתכנן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות הסכם זה, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות: המזמין רשאי, לאחר שנתנה למתכנן התראה בכתב של 15 יום מראש, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.

עשה המזמין כאמור לעיל, יחולו כל הוצאותיו על המתכנן.

אין בהוראות הנ”ל כדי לגרוע מחובות המתכנן המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כלשהי.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב המתכנן למלא אחר כל דרישות הוראות החוק לביטוח לאומי תקנותיו וצוויו
  ובעיקר אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו והפועלים מטעמו, לרבות באופן מקרי או זמני,
  יהיו בכל עת במשך כל תקופת הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ”ל.
 • המתכנן מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה שלו, ויוודא כי הסידורים הנדרשים למימוש הוראות פרק זה,
  יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם בכלל).
 • בקרות אירוע המכוסה לכאורה במסגרת איזו מהפוליסות כאמור בסעיף זה מתחייב המתכנן להודיע על כך מיד בכתב למבטח ולמזמין,
  ומתחייב לשתף עימם פעולה ככל שיידרש לשם מימוש הביטוחים האמורים. המתכנן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין לפיהם.
 • לצורך סעיף זה ואישור הביטוח, ה”מזמין” הינו לרבות ___________ בע”מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או מנהל הפרויקט.
 • עריכת הביטוחים ע”י המתכנן והמצאת אישור הביטוחים למזמין הינם תנאים יסודיים בהסכם זה, ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישור הביטוחים ע”י המתכנן ייחשבו כהפרה יסודית של החוזה.

 

 

 

נספח ג.1

אישור עריכת ביטוחים

 

תאריך_____________

לכבוד

_______________ ח.פ.___________________ ( להלן – “המזמין”)

ג/א.נ.,

         הנדון:  מבוטחנו: ………………………………………………………. (להלן: “המתכנן”)

                   אישור עריכת פוליסות ביטוח בהתאם לתנאי

                   חוזה מספר………………………. מתאריך ……………….. (להלן: “החוזה”)

                   בין ………………………..ל – ……………………………..

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בגין פעילות המתכנן, ובכלל זה לרבות פיקוח עליון על הביצוע,
תכנון וכן את אחריות לתיאום התכנון בקשר עם פרויקט להקמת ____________ (מתחם משרדים, חניה, מסחר ומגורים – יש להתאים בהתאם לפרויקט) כמוגדר בחוזה הנ”ל, כדלקמן:

שם המבוטח בכל הביטוחים : המתכנן ו/או קבלני משנה ו/או המזמין ו/או מנהל הפרוייקט והבאים מטעמם.

 1. ביטוח אחריות מקצועית

היקף הכיסוי: אינו פוחת מתנאי שפי למהנדסים.

תקופת ביטוח:        מיום …………………. עד יום ……………………

גבול אחריות:                   ____________ $ לארוע

                                      _____________ $ בסה”כ במצטבר לתקופת הביטוח.    

 

הפוליסה מבטחת את אחריותו החוקית של המבוטח על פי דין בגין מעשה או מחדל מקצועי של המתכנן והבאים מטעמו, בקשר לביצוע עבודתם ומתן שרותיהם לפי החוזה שבנדון.
הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר אבדן שימוש או עיכוב, אבדן מסמכים, או מעילה מצד עובדי המתכנן.

הפוליסה אינה כפופה לכל הגבלה בדבר חבות בגין נזק לגוף ו/או לרכוש, רעד, החלשת משען.

הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח,
והינה בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות המתכנן בקשר עם החוזה שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם החוזה.

הננו מאשרים כי במידה והפוליסה לא תחודש בחברתנו, תכלול הפוליסה באופן אוטומטי 12 חודשי תקופת גילוי מעבר לתקופת הביטוח הנקובה לעיל.

 

 

 1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

        
תקופת ביטוח
:        מיום ……………….. ועד יום …………………..

        
גבול אחריות
:                           …………………….לארוע.

…………………….. בסה”כ במצטבר לתקופת הביטוח.

(גבול האחריות המבוטח לא יפחת מ- _______________$US לכל אירוע/ ____________.- $US במצטבר לכל האירועים בכל שנת הביטוח).

 

הפוליסה מבטחת את אחריות המבוטח כלפי צד שלישי, בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש ואיננה כוללת חריגים והגבלות בקשר עם:
אש, התפוצצות, שיטפון, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי, רכוש שהמבוטח פועל בו, רעידות,
החלשת משען, שביתה, השבתה, צנרת תת קרקעית, ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 

 1. ביטוח חבות מעבידים

תקופת ביטוח:       מיום …………………. עד יום ……………………

גבול אחריות:         לא יפחת מסך שווה ערך ל ______________ $ לעובד ו – _______________ $ (_____________ דולר של ארה”ב) לאירוע כלשהו ובסה”כ לתקופת הביטוח.

 

הפוליסה מבטחת חבות כלפי המועסקים על ידי המתכנן לנזקי גוף עקב ו/או במהלך העסקתם לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים.
הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, פתיונות ורעלים, העסקת נוער, שעות עבודה וכן בדבר חבות המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם עימם מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

 • בביטוחים הנערכים על ידנו כנ”ל נכלל ויתור על זכות תחלוף כנגד המזמין, מנהליו, עובדיו מנהל הפרוייקט, והבאים מטעמם בקשר עם כל נזק, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
 • הביטוחים הנ”ל כפופים לתנאי על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר הנערך ע”י המזמין ו/או עבורו בקשר עם העבודות נשוא שירותי המתכנן, ואנו מוותרים על כל דרישה לשיתוף ביטוחים אלו בקרות מקרה הביטוח.
 • הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסה על ידי המתכנן או מי מטעמו לא תפגע בזכויות המזמין על פי הפוליסה.
 • אנו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית בנזקים חלה על המתכנן בלבד, ולא על המזמין.
 • כמו כן אנו מתחייבים כי הביטוחים הנערכים על ידנו כנ”ל לא יצומצמו ולא יבוטלו משום סיבה שהיא, אלא אם כן תשלח על ידנו לחברה הודעה כתובה בדואר רשום, לפחות 30 יום מראש.
 • לצורך אישור זה, ה”מזמין” הינו לרבות _______________ ו/או ________________ ו/או _____________ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או מנהל הפרויקט.

 

     אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה, והחתום מטה מוסמך לחתום בשם חברתנו.

חתימת המבטח

 

שם החותם

 

 

תגיות: , ,
מידע שיעזור לכם בתהליך הבנייה
רהיטי גן נוי מציגים: קטלוג כסאות מעוצבים
רהיטי גן נוי מציגים: קטלוג כסאות מעוצבים

רהיטי גן נוי, החברה המובילה בישראל לייצור…

אני רוצה לקרוא עוד >>
thumb
פורסמו חוברות המכרזים הנוספים בשכונת הרקפות בבאר שבע

276 יחידות דיור (מגרשים) יוצאים לשיווק באותם…

אני רוצה לקרוא עוד >>
הבדל בין עיצוב פנים יוקרתי לבין עיצוב פנים רגיל
הבדל בין עיצוב פנים יוקרתי לבין עיצוב פנים רגיל

עיצוב פנים יוקרתי זה כמעט סוג אומנות…

אני רוצה לקרוא עוד >>
אתגרים ופתרונות בעבודות ניסור בטון
אתגרים ופתרונות בעבודות ניסור בטון

ניסור בטון הוא אחת הפעולות הטכניות והמורכבות…

אני רוצה לקרוא עוד >>
שדרוג הגינה לקראת הקיץ – 11 טיפים להצלחה!
שדרוג הגינה לקראת הקיץ – 11 טיפים להצלחה!

אחד הדברים הכיפיים ביותר בימי הקיץ זה…

אני רוצה לקרוא עוד >>
שכונת רקפות באר שבע – כל מה שצריך להתעדכן
שכונת רקפות באר שבע – כל מה שצריך להתעדכן

שכונת רקפות תשלים את שכונת “כלניות”, עד…

אני רוצה לקרוא עוד >>
הדפסת תכניות בניה – כך תקבלו תמונה ברורה של הפרויקט
הדפסת תכניות בניה – כך תקבלו תמונה ברורה של הפרויקט

הדפסת תכניות בניה היא ללא כל ספק…

אני רוצה לקרוא עוד >>
מה כדאי לתכנן כבר בשלבי הבנייה של הדירה החדשה
מה כדאי לתכנן כבר בשלבי הבנייה של הדירה החדשה

רכישת דירה חדשה מקבלן היא משאת נפשם…

אני רוצה לקרוא עוד >>
כמה זמן לוקח ליציקת בטון להתייבש?
כמה זמן לוקח ליציקת בטון להתייבש?

עומדים לקראת פרויקט של יציקת בטון? רגע…

אני רוצה לקרוא עוד >>
מי אחראי על איטום גג הבניין?
מי אחראי על איטום גג הבניין?

אם אתם שואלים מי הם אנשי המקצוע…

אני רוצה לקרוא עוד >>
שימושי
חוזים והסכמים להורדה

חוזים והסכמים להורדה

אומדן עלויות בנייה

אומדן עלויות בנייה

טופס אחסון עפר בשטח השכן

טופס אחסון עפר בשטח השכן

הסכם קבלן שלד

הסכם קבלן שלד

טופס תשלומים לבעלי מקצוע

טופס תשלומים לבעלי מקצוע

נוסף

נוסף

error: תוכן זה מוגן
פתיחת צ׳אאט בווצאפ
צריכים עזרה?
היי,
איך נוכל לעזור לך?