fbp

מינוי אחראי לביקורת על ביצוע

לאחרונה, ישובים רבים נכנסים ררשימת הערים בהם ישנה חובה בתהליך הבניה להוסיף תפקיד נוסף שהינו אחראי לביקורת על ביצוע.

מי מורשה להיות אחראי לביקורת על ביצוע?

“אחראי לביקורת על הביצוע” – מי שמתקיימים לגביו כל אלה
מונה לאחראי לביקורת על הביצוע מטעם בעל ההיתר
אינו האחראי לביצוע שלד הבניין
רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או רשום בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית, באחד מהמדורים האלה:
מבנים, ניהול וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוח

  • אם מדובר במבנה פשוט, האחראי יכול להיות גם הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים באחד מהענפים האלה:
    הנדסה אזרחית – במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה
    הנדסת בניין – במדור בניין או במדור אדריכלות
    אדריכלות – במדור אדריכלות

פיקוח ואחריות על פרוייקט הבניה

כל פרויקט בנייה זקוק לביקורת ופיקוח.
אולם עבודות הפיקוח אינן מתבצעות ברציפות והאחראים עליה לא נמצאים באתר לאורך כל הפרויקט,
אלא מגיעים אליו בשלבים שונים שנקבעו מראש.
משום הסנכרון המורכב שצריך להתבצע בין החלקים השונים בפרויקט,
יש חשיבות גדולה לתיאום מדויק במועדים ובשלבי ההגעה של האחראי לביקורת על הביצוע לאתר.

עבודתו וסמכותו העיקרית של האחראי

היא לוודא כי כל העבודות באתר מתבצעות על פי היתר הבנייה הקיים וכמובן על פי החוק והתקנות.
בדומה לאחראי לביצוע השלד, גם האחראי לביקורת על הביצוע מאשר את העבודות במספר שלבים:
לאחר סימון ואישור קווי הבניין, בגמר יציקת יסודות הבניין, לאחר סיום הקמת השלד,
ובגמר הבנייה כולה. מהנדס הביצוע במקום רשאי לחייב את האחראי לביקורת על הביצוע להגיע לאתר,
לצורך ביצוע ביקורת גם בשלבים נוספים של הבנייה,
כל עוד הוא מגיע גם בשלבים הקבועים בתקנות (כלומר, בנוסף אליהם אך לא במקומם).

האחראי לביקורת, או מי מטעמו, חייבים לדווח לרשות הרישוי הרלוונטית על הממצאים שגילו באתר,
לא יאוחר מחמישה ימים לאחר עריכת הביקורת בפועל. העתק מדו”ח זה חייב להגיע גם לבעל היתר הבנייה.

הדו”ח חייב לכלול פירוט של שלב העבודה הנוכחי באתר,
כולל המועד הצפוי לסיומו וכן אישור שהעבודות בשלב זה מתבצעות בהתאם לתנאי ההיתר ו/או לתקנות ולחוק.
האחראי לביקורת חייב בדיווח על כל חריגה מהן, כולל פירוט של החריגות ואופיין.  

חשוב לציין כי אי הגשת הדו”ח במועד משמעותה עבודה בניגוד לתנאי ההיתר, גם אם בפועל היא אינה חורגת.

 

הורדת טופס למילוי על ידי האחראי עבור טופס 2 >>>. דיווח אחראי לביקורת על הביצוע עריכת ביקורת באתר בנייה מהלך ביצוע 2

 

 

 

 

 

 

צרפו אותי לוואצאפ פרסם כאן
error: תוכן זה מוגן
פתיחת צ׳אאט בווצאפ
צריכים עזרה?
היי,
איך נוכל לעזור לך?