fbp

מכרז לרכישת מגרשים בשכונת רמות יורם בנתיבות

רשות מקרקעי ישראל מוציאה בקרוב מכרז לקרקעות למכירה
בשכונה היוקרתית רמות יורם בנתיבות
במכרז יוצעו 92 מגרשים לבניית 92 יח״ד – בהרשמה והגרלה.

רמות יורם

על פני 1,740 דונם, ייבנו 4,547 יחידות דיור בבנייה רוויה ו-619 יחידות דיור צמודי קרקע.
רמות יורם היא לב ליבן של השכונות החדשות בנתיבות ולכן,
יוקם בשכונה מרכז מסחרי גדול וכן מרכז תחבורה מרכזי, שישמש את כלל התושבים ותושבי האזור.
לאורכה של השכונה תיפרש שדרה ירוקה ויוקרתית באורך 3.5 ק”מ,
עם שדרות הליכה מוצלות בעלות חזית מסחרית לרחוב וגשרים מעל נחל בוהו.

תוצאות מכרים ברשות מקרקעי ישראל

קצת על המכרז:

 

הגשת ההצעות תתבצע באמצעות מערכת מכרזים מקוונת.

עבודות הפיתוח מבוצעות ע”י רשות מקרקעי ישראל באמצעות עיריית נתיבות .

במכרז תינתן קדימות לנכים בהגרלת  9 מגרשים בשכונת רמות יורם בנתיבות –
רשאים להשתתף נכים אשר עונים לקריטריונים המפורטים בחוברת המכרז.

מחירי הקרקע והוצאות הפיתוח מפורטים בחוברת המכרז.

חוברת המכרז התפרסמה באתר האינטרנט של רמ”י ביום 22.2.2021 ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה

ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר “ממשל זמין”. בעת תחילת הליך ביצוע הגשת ההצעה באתר רשות מקרקעי ישראל,
יועבר המשתמש באופן אוטומטי למערכת “ממשל זמין”, שם יידרש לבצע הליך הזדהות.
בסיום ההליך יועבר באופן אוטומטי לאתר רשות מקרקעי ישראל לשם השלמת הליך הגשת ההצעה.

מודגש כי כל הצעה אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה,
0ההזדהות בממשל זמין (באמצעות אותו המשתמש), תעדכן את קודמתה.
ההצעה האחרונה שתוגש על ידי אותו המשתמש היא ההצעה אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים והצעות קודמות ככל שהוגשו על ידי אותו המשתמש, יפסלו.

בעת הזנת הנתונים למערכת המכרזים המקוונת על המציע לסמן בפרטי המציע
את קבוצת הרישום אליה הוא משתייך ושברצונו להשתתף בהגרלה שתערך לקבוצת רישום זו.

במכרז תשתתפנה רק הצעות אשר במועד האחרון להגשת ההצעות תימצאנה במלואן במערכת המכרזים המקוונת והכל כמפורט בחוברת המכרז.

הצטרפות לקבוצת פייסבוק

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 19.4.2021 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

עד למועד זה על המציע לסיים את הליך הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת
לרבות טופס אישור הצעה חתום כנדרש וכן מסמכי חובה נוספים הנדרשים בהתאם לעניין.

תיבת המכרזים תיסגר ומערכת המכרזים המקוונת תינעל באופן אוטומטי במועד האחרון להגשת ההצעות.

לא תתקבל טענה כי בשל תקלה טכנית כלשהי נמנע מהמציע להגיש את הצעתו במערכת המכרזים המקוונת.

הרשות ממליצה לבצע את הליך הגשת ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת מבעוד מועד,
בשים לב כי עד למועד האחרון להגשת הצעות יש להשלים הן את הליך הגשת ההצעה המקוונת במלואה.

זמני קבלת קהל במשרדי רמ”י: בימים ב’, ד’,  בין השעות 13:00-8:00  וביום ב’  בין השעות 16:00 – 17:30.
טלפון 03-9533333 או 5575*, 073-3428227.

בעקבות הנחיות משרד הבריאות, קבלת קהל תעשה אך ורק בכפוף להנחיות המפורסמות באתר רמ”י לעניין זה.

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין בו כדי לחייב את הרשות בכל צורה שהיא,
לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו, התנאים המחייבים הם אלא אשר יופיעו בחוברת המכרז על נספחיה.

על המציעים להתעדכן באתר רמ”י בגין כל שינוי במכרז עד סגירתו.

להורדת המכרז הכנסו: 

לבדיקת תוצאות מכרזים הכנסו:

תגיות: , , , , ,
צרפו אותי לוואצאפ פרסם כאן
error: תוכן זה מוגן
פתיחת צ׳אאט בווצאפ
צריכים עזרה?
היי,
איך נוכל לעזור לך?