fbp

מכרז לרכישת מגרשים המנהל בשכונת הפארק באופקים

רציתם לרכוש מגרשישירות ממנהל מקרקעי ישראל (רמ״י) ופספסתם את המכרז האחרון?
בימים הקרובים יצא מכרז מקוון על 7 מגרשים נוספים – סה״כ 7 יחידות דיור

בשכונת הפארק באופקים

את החוברת ניתן יהיה להוריד מאתר מינהל מקרקעי ישראל החל מתאריך 08/02/21, המועד האחרון להגשת ההצעות  הינו עד לתאריך 12/04/21 עד השעה 12:00
ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה.

מודגש כי כל הצעה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין ( באמצעות אותו משתמש ), תעדכן את קודמתה.
ההצעה האחרונה שתוגש על ידי אותו המשתמש היא ההצעה אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים והצעות קודמות ככל שהוגשו על ידי אותו המשתמש , יפסלו.

 

במכרז תשתתפנה רק הצעות אשר במועד האחרון להגשת ההצעות תימצאנה במלואן במערכת המכרזים המקוונת.

 

הרשות רשאית לשנות כל אחד מהמועדים הנזכרים, לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, ככל שתימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

צרפו אותי לוואצאפ פרסם כאן
error: תוכן זה מוגן
פתיחת צ׳אאט בווצאפ
צריכים עזרה?
היי,
איך נוכל לעזור לך?